1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

VANTIEL Beauty: VANTIEL Beauty gevestigd aan (5666 GA) Willem van Gentstraat te Geldrop en kantoorhoudend aan (5642 JE) Quinten Matsyslaan 44A te Eindhoven.

Cliënt: Iedere partij die als cliënt een overeenkomst sluit met VB.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen VANTIEL Beauty en cliënt tot stand komt.

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VANTIEL Beauty en Cliënt gesloten Overeenkomsten.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3. Bereikbaarheid

1. VB is telefonisch bereikbaar op de dagen en tijden die op de website www.vantielbeauty.nl zijn te raadplegen. Voorts is VANTIEL Beauty per e-mail bereikbaar op info@vantielbeauty.com

2. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch, per e-mail en op de website, het boekingssysteem en sociale mediakanalen worden gemaakt.

4. Annuleringen en No-show

1. Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

2. Indien een afspraak later dan 48 uur voor aanvang, maar eerder dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, is Cliënt 50% van het tarief verschuldigd dat verschuldigd zou zijn indien de afspraak doorgang zou hebben gevonden.

3. Indien een afspraak later dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, is Cliënt 100% van het tarief verschuldigd dat verschuldigd zou zijn indien de afspraak doorgang zou hebben gevonden.

4. De twee voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover Cliënt schriftelijk een geldige reden, vergezeld van een deugdelijke onderbouwing aan VANTIEL Beauty doet toekomen, zulks uiterlijk 24 uur na het tijdstip waarop de behandeling conform afspraak zou hebben aangevangen.

5. Informatie Cliënt aan VANTIEL Beauty

1. Cliënt is voorts gehouden om naar beste weten en op eigen initiatief de informatie te verschaffen die VANTIEL Beauty redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.

6. Toestemmingformulier

1. Bij de eerste afspraak zal VANTIEL Beauty Cliënt verzoeken om schriftelijk opdracht te geven voor de behandeling(en) middels het ondertekenen van een toestemmingsformulier.

2. De behandeling zal eerst aanvangen na ontvangst van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier.

7. Minderjarigen

1. Indien de Cliënt de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, dient het screeningformulier tevens ingevuld te worden door de wettelijke vertegenwoordiger van de Cliënt.

2. Indien de Cliënt de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, dient het toestemmingsformulier tevens ingevuld en ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger van de Cliënt.

8. Betalingen

1. De kosten voor de behandeling terstond na de behandeling te worden voldoen in het filiaal van VANTIEL Beauty.

9. Overmacht

1. In geval van overmacht heeft VANTIEL Beauty het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens Cliënt of een derde, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van VANTIEL Beauty.

2. Onder overmacht aan de zijde van VANTIEL Beauty wordt verstaan: elke buiten de invloed van VANTIEL Beauty liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van VANTIEL Beauty uit de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch zijn niet beperkt tot: oorlog, brand, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming door leveranciers of onderaannemers, verstoring en/of staking van (online-)media, verstoring en/of staking van elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten, waaronder mede te verstaan internet.

10. Opschorting en ontbinding

1. In geval Cliënt enige betalingsverplichting niet nakomt is VANTIEL Beauty bevoegd de voortzetting van de behandeling op te schorten totdat volledige nakoming van de betalingsverplichting heeft plaatsgevonden.

2. Wanneer Cliënt de betalingsverplichting na ingebrekestelling niet nakomt is VANTIEL Beauty bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

11. Opzegging door VANTIEL Beauty

1. VANTIEL Beauty is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige redenen.

Onder gewichtige redenen zijn in ieder geval te verstaan ernstige meningsverschillen over de behandeling en het door de Cliënte niet verlenen van de medewerking die VANTIEL Beauty redelijkerwijs voor de behandeling behoeft.

2. Bij opzegging op grond van gewichtige redenen is VANTIEL Beauty niet schadeplichtig jegens Cliënt.

13. Privacy

1. VANTIEL Beauty gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar Cliënten. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemene Voorwaarden VANTIEL Beauty

We zien je graag